onsdag 3 oktober 2012

Vår budgetmotion är nu klar!

Fler jobb för Sverige Socialdemokraternas budgetmotion Arbetslösheten är idag 7,5 procent. Det är högre än flertalet jämförbara europeiska länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en mycket hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats på fem år. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige hålls tillbaka av den otillräckligt fungerande arbetsmarknaden. Utrymmet för nya ekonomiska reformer begränsas. I vårt budgetalternativ presenterar vi breda insatser för att bryta arbetslösheten, att stärka hushållens efterfrågan och att ta Sverige mot full sysselsättning. Fem miljarder i lägre reformutrymme ger en konjunkturbuffert Vår bedömning är att reformutrymmet år 2013 uppgår till 18 miljarder kronor. Det ska jämföras med regeringens åsikt om 23 miljarder kronor. Därmed föreslår vi ett finansiellt sparande som är fem miljarder kronor bättre än regeringens. Regeringen har valt att sänka bolagsskatten med 16 miljarder kronor. Hälften av den sänkningen är lånefinansierad, trots att budgetreglerna inte medger kraftiga ofinansierade insatser i närtid. Sverige ska ha en konkurrenskraftig bolagsskatt. Men vi bedömer inte att ekonomin i innevarande läge tillåter en så stor skattesänkning som regeringen föreslår. Vi föreslår i stället att bolagsskattesatsen nästa år ska uppgå till 24 procent. Det är ett fullt finansierat förslag. 10 miljarder i ekonomiska stimulanser till vanliga hushåll Vi föreslår betydande efterfrågestimulanser till hushållen. Regeringens budget saknar nästan helt sådana insatser. Det är viktigt att öka hushållens inkomster i tider av stigande arbetslöshet. Totalt tillförs vanliga hushåll, i vårt budgetalternativ, närmare 10 miljarder kronor i ökad disponibel inkomst. Efterfrågestimulerande förslag som föreslås införas 1 januari, 2013: · Barnbidraget och studiebidraget för gymnasieungdomar höjs med 100 kronor per månad och barn. (2 400 miljoner kronor) · Ökat underhållsstöd med 50 kronor per barn och månad. (100 miljoner kronor) · Avgiften till arbetslöshetsförsäkringen sänks. Arbetslöshetsavgiften avskaffas. (2 500 miljoner kronor) · Skatten för pensionärer sänks med ungefär 100 kronor i månaden. (1 250 miljoner kronor) · Bättre arbetslöshetsförsäkring. Taket höjs från dagens alltför låga nivå 18 700 kronor i månaden till en mer rimlig nivå, ungefär 25 000 kronor. (3 400 miljoner kronor) Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå Vårt mål är att Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå. Sverige har nu en regering som sänker utbildningsambitionerna. Resultaten i skolan sjunker. Antalet högskoleplatser minskar. En ny ettårig gymnasieskola planeras. · Vi investerar i mindre klasser. Det ger förutsättningar för bättre resultat i skolan. (2 000 miljoner kronor) · Trenden med sjunkande resultat i den svenska skolan måste brytas. Vi vill bland annat stärka lärarnas kompetens, satsa på läxhjälp och införa skolplikt på sommaren. (1055 miljoner kronor) · Vi föreslår insatser för ökad kvalitet i högskolan. (200 miljoner kronor) · Vi föreslår närmare 30 000 utbildningsplatser inom Yrkesvux, Komvux, Yrkeshögskola samt Högskola och Universitet. Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag Sverige är ett av världens mest öppna, innovativa och konkurrenskraftiga länder. Vi vill stärka Sveriges innovationsklimat och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram. Det svenska innovationsarbetet behöver lyftas upp till högsta politiska nivå. · För att fler företag ska kunna expandera och anställa vill vi låta staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. (1 500 miljoner kronor) · Breda insatser för företagande ska göras. Vi vill bland annat etablera ett nytt klimatinnovationsprogram, stärka kapitalförsörjningen till regionala inkubatorer, etablera ett nationellt kompetenscentrum för upphandling och öka resurserna till exportfrämjande. (575 miljoner kronor) · Sveriges konkurrenskraft ska stärkas med satsningar på strategisk samverkan mellan staten och Sveriges framtidsbranscher. (500 miljoner kronor) Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden Sveriges arbetslöshet är mycket hög. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Vi föreslår investeringar i mer och bättre utbildning – på alla nivåer, och genom hela yrkeslivet. Rekryteringsgapet måste stängas. · Ett brett paket för jobb för unga genomförs. Ingen ung person ska vara arbetslös mer än 6 månader. (4,8 miljarder kronor) – Alla arbetssökande ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning ska erbjudas ett Utbildningskontrakt där man tar gymnasieexamen. För att få behålla ersättningen från samhället ställer vi krav på att man genomgår utbildningen. – Vi vill satsa brett på Yrkesintroduktionsjobb. Inom dessa ges unga nyanställda ges möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. – En satsning på bristyrken ska utformas i nära samverkan med det privata näringslivet och andra arbetsgivare. · Fas 3 ska avvecklas. Den artificiella sysselsättningen ska ersättas med riktiga jobb till avtalsenliga villkor samt reguljär utbildning. (2,0 miljarder kronor) Exempel på andra reformer i (S)-budgetalternativ · Ett mer aktivt klimat- och miljöarbete; med ökat stöd till solenergi, främjande av den biologiska mångfalden, insatser för minskad övergödning och satsning på lokala klimatinvesteringar m.m. (450 miljoner kronor) · Sjukförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring. Vi höjer därför taket ersättningen. (1150 miljoner kronor) · En byggbonus införs för studentlägenheter och lägenheter för unga. (1 000 miljoner kronor) · Tågen ska gå i tid. Ökade insatser i drift och underhåll. (400 miljoner kronor) · Alla har rätt till ett rikt kulturliv. Vi vill att fler ska få del av det svenska kulturarvet. Vi vill införa fri entré på statens muséer. (270 miljoner kronor) · Fler kommuner ska uppmuntras att tillhandahålla barnomsorg på kvällar, nätter och helger. (100 miljoner kronor) · Alla människor har rätt till trygghet. Vi satsar särkskilt mot den organiserade brottsligheten. (100 miljoner kronor) · Insatser för en bättre arbetsmiljö ska genomföras. Resurser tillförs Arbetsmiljöverket. (100 miljoner kronor) Finansiering, större skatteförändringar · Avskaffad nedsättning av socialavgifter för unga som redan har ett jobb. (14,2 miljarder kronor) · Avskaffad nedsatt krogmoms. (5,4 miljarder kronor) · Höjd skatt på alkohol. (1,5 miljarder kronor) · Jobbskatteavdraget blir kvar, men inte på miljoninkomster. (1,3 miljarder kronor) · Skatt på handelsgödsel. (0,3 miljarder kronor) · Avskaffat avdrag för gåvor. (0,3 miljarder kronor) · RUT-avdraget blir kvar, men taket halveras. (0,1 miljarder)

1 kommentar:

S sa...

Sänkta ränteavdrag?